ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Jeugd en Burgerschap > Het Kick-Off-project

Het Kick-Off-project

Doel: een nieuwe start bieden aan de laaggeschoolde, achtergestelde jongvolwassenen uit de Bloemenhofwijk (Anneessens-Zenne) die geen aansluiting (meer) vinden bij de traditionele tewerkstellingsstructuren

Voor wie ? Iedereen tussen 18 en 25 jaar uit de Bloemenhofwijk zonder een diploma lager secundair onderwijs, met weinig of geen inkomsten, die moeilijkheden heeft of gehad heeft. Personen met een gerechtelijk verleden, gedragsproblemen of verslavingen.

Hoe? Een reeks infosessies

Contact:
Kickof1 chez bravvo.org- 02/502 51 10
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Projet-Kick-Off/503417133122185

In de Bloemenhofwijk (Anneessens-Zenne) wil het Kick-Off-project een innoverend proefproject zijn op het vlak van socioprofessionele inschakeling.

De jongeren die benaderd worden door de preventiediensten van Bravvo hebben vaak een gebrekkige know-how en sociale vaardigheden, wat hun toegang tot de inschakelingscircuits bemoeilijkt (toegang tot opleidingen, de arbeidsmarkt enz.). Daarom steunt het Kick-Off-project op actieleren (leren door te doen), indirect leren en de overdracht van vaardigheden.

Jonge volwassenen

Kick-Off richt zich tot laaggeschoolde, achtergestelde jongvolwassenen die geen aansluiting (meer) vinden bij de traditionele tewerkstellingsstructuren. Het project beoogt sociale inschakeling en beroepsbepaling door know-how en sociale vaardigheden aan te leren.

Werkgroep en workshops

Concreet gezien moet een stage van 7 maanden een groep van 12 jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar oud de mogelijkheid bieden een werkgroep op te richten en deel te nemen aan bijscholingsworkshops:
• In de werkgroep wordt aandacht besteed aan de samenhang van de groep, zin voor verantwoordelijkheid, levensstijl, imago en zelfvertrouwen, en zelfevaluatie.
• In de workshops wordt gewerkt aan indirect leren, wordt de kennis van het Frans en wiskunde opgefrist, worden de mondelinge en schriftelijke vaardigheden aangescherpt enz. door hen tools (voor zelfevaluatie, budgetplanning, job coaching), waarden (burgerschap, gelijkheid tussen geslachten, recyclage) en nuttige informatie aan te reiken (tewerkstellingsmiddelen, vormingscursus of schoolcursus, juridische of administratieve bijstand enz.).

Onder de directe verantwoordelijkheid van de coördinatie Jeugd en Burgerschap, biedt het Kick-Off-project ook ruimte voor individuele gesprekken, administratieve ordening en een specifieke opvolging wat betreft de herinschakeling en het behoud van de motivatie.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |