ASBL BRAVVO
Bruxelles Avance Brussel Vooruit !

Beginpagina > NL > Onze diensten > Algemene coördinatie > Ondersteuningsprojecten

Ondersteuningsprojecten

Wij leggen de nadruk op het feit dat de algemene coördinatie van Bravvo op twee niveaus ingrijpt :

1. Ze staat borg voor een goed beheer van de structuur en van alle personeelsleden van de vzw. Ze ziet erop toe dat elk beleid dat vereist is voor de uitvoering van de verschillende projecten (pedagogisch, communicatie, human resources e.d.) wordt uitgevoerd met de nodige middelen en omkadering.

2. De coördinatie staat ook in voor de implementatie en de opvolging van de verschillende subsidieprogramma’s zoals het Strategisch Preventie- en Veiligheidsplan en het Grootstedenprogramma voor de Stad. Dat houdt in :

  • toezien op de naleving van ministeriële richtlijnen en plaatselijke doelstellingen ;
  • instaan voor de samenhang en de overeenstemming tussen de projecten, de initiatieven en de maatregelen die worden genomen in functie van de behoeften en prioriteiten die door de Stad en/of de bestuursorganen van de vzw worden bepaald ;
  • zorgen voor de communicatie die nodig is voor een goed verloop van de programma’s ;
  • toezien op de naleving van de richtlijnen voor de overeenkomsten ;
  • fungeren als referentiepunt voor de subsidiërende overheden (Federale Overheidsdiensten, Gewest, BGDA).

Meerdere vzw’s op het grondgebied van de Stad Brussel zijn afhankelijk van subsidies van de Veiligheids- en Preventiecontracten (Strategisch Preventie- en Veiligheidsplan) of van het Grootstedenbeleid. De algemene coördinatie ziet toe op de overdracht van deze subsidies en verzorgt de opvolging van de verantwoordingsstukken die bij de bovenlokale en lokale overheden moeten worden ingediend. Denken we maar aan Transit vzw, CASU vzw, Recyclart vzw, het Maximiliaanpark vzw ….

De preventieambtenaar verzekert, onder het rechtstreeks gezag van de Burgemeester, de coördinatie van alle initiatieven die in het contract zijn voorzien. Hij onderhoudt regelmatige contacten met de verantwoordelijken van de betrokken diensten en onderhandelt over de herstructurering van deze diensten in functie van de situatie, ofwel in het kader van een verfijnde territoriale benadering ofwel in het kader van een thematische benadering.

x
| | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Logiciels | |Legal | Urgences | Services de garde |